Guziki

Struktura własnościowa, majątek

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Łodzi jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

Zespół jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi nie posiadającą osobowości prawnej.

AKTYWA TRWAŁE: 14 727 165,72

I. Wartości niematerialne i prawne

I. Rzeczowe aktywa trwałe: 14 272 165,72

1. Środki trwałe: 14 272 165,72

- Grunty:

- Budynki, lokale: 14 141 985,59

- Urządzenia techniczne i maszyny: 71 412,20

- Środki transportu: 19 333,34

- Inne środki trwałe: 39 434,59

2. Inwestycje

AKTYWA OBROTOWE: 181 532,98

I. Zapasy: 1 307,76

II. Należności krótkoterminowe: 127 728,50

III. Środki pieniężne: 49 653,04

IV. Rozliczenia międzyokresowe 2 843,68

SUMA AKTYWÓW: 14 453 698,70

Stan na 31.12.2017 r.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

10-07-2018 - Edycja treści.

18-07-2017 - Edycja treści.

05-04-2016 - Edycja treści.

26-09-2015 - Edycja treści.

03-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

30-06-2011 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 601